Medlemsbetingelsene

Del 1: Medlemsbetingelser
Del 2: Personvernerklæring

1.0. Avtalens parter og innhold
Simp AS (Selskapet) leverer og drifter bonusprogrammene du registreres i ved samtykke til disse medlemsbetingelsene. Som medlem i («Kundeklubben») ønsker Simp AS å tilby deg («Medlemmet») personlig og relevant informasjon om produkter og tjenester, samt fordeler i form av tilbud, gavekort og kjøpsbonus. Ved innmelding i («Kundeklubben»), registreres du samtidig i Simp AS sitt bonusprogram, Simp Bonus (“simpbonus.com”), som vil gi deg fordeler hos tilbydere tilknyttet dette bonusprogrammet.

2.0. Brukerkonto
Registrering i bonusprogrammene forutsetter at Medlemmet er privatperson over 16 år, identifiserer seg ved å oppgi epostadresse og mobilnummer, samt aksepterer medlemsbetingelsene. Det er ikke tillatt å opprette mer enn én brukerkonto per person. Medlemmet er forpliktet til å sikre at registrert informasjon alltid er sann og komplett ved registrering og ved bruk av Kundeklubben. Som bruker av Kundeklubben er Medlemmet selv ansvarlig for all aktivitet og transaksjoner knyttet til Medlemmets brukerkonto. Medlemmet kan når som helst avslutte brukerkontoen ved å kontakte support på Nettsiden. Selskapet forbeholder seg retten til å endre eller slette innhold, slette Medlemmets brukerkonto og/eller nekte Medlemmet tilgang til Kundeklubben dersom Medlemmet ikke følger retningslinjene i denne avtalen.

3.0. Opptjening og beregning av bonus
Bonus opptjenes gjennom handel med registrerte debetkort (kontonummer) og registrerte Visa- og Mastercard-kort på Medlemmets brukerkonto hos tilbydere som er tilknyttet Kundeklubben. Avvik vil kunne forekomme. Medlemmet vil kunne orientert om dette ved å ta kontakt pr epost og/eller på Nettsiden. Betaling med andre betalingsmidler, som kontant betaling, genererer ikke bonus. Andre betalingsmetoder vil kunne bli integrert som bonus genererende betalingsmetoder. Kundeklubben skal ikke benyttes for å handle store volum for videresalg eller i næringsvirksomhet. Dersom én eller flere nettbutikker er med i Kundeklubben kan bonus opptjenes ved å anvende samme mobilnummer og epost ved kjøp i nettbutikken som finnes registrert på Medlemmets brukerkonto i Kundeklubben. Bonus beregnes som en prosentvis andel av kjøpet. Butikken kan øke eller minske bonusandel i utvalgte perioder, tidsrom og for ulike produkter. Bonus opptjent gjøres tilgjengelig på Nettsiden. Selskapet forbeholder seg retten til å korrigere godskrevet bonus dersom bonus utbetalingen skyldes en feil/feilberegning. Retten til korrigering gjelder selv om bonusen er brukt før feilen ble oppdaget. Urettmessig opptjent og anvendt bonus kan medføre krav til medlem dersom korrigeringen medfører negativ bonussaldo.

4.0. BonusID og registrering av betalingskort
Simp AS er system- og driftsleverandør av Kundeklubben og mottar transaksjonsdata fra ulike transaksjonskilder. Ved deltagelse i Kundeklubben opprettes det en BonusID hos Simp. Av sikkerhetsmessige årsaker er alle kontonummer og kort knyttet til en BonusID som er personlig. At BonusID er personlig, innebærer at det kun er kontonumre og kredittkort der Medlemmet selv står som juridisk eier som kan registreres på Medlemmets BonusID. Det er ikke tillatt å registrere kontonumre og kredittkort som tilhører en annen person eller et foretak. Betalingskort Medlemmet registrerer vil bli lagt til Medlemmets BonusID. Dersom Medlemmet allerede har en BonusID vil data knyttet til Medlemmets BonusID legges til Medlemmets profil i Kundeklubben. Transaksjoner som Medlemmet gjennomfører hos en tilbyder som er integrert på Simp AS sin systemplattform, knyttes til Medlemmets BonusID. Simp AS vil kunne kommunisere med Medlemmet vedrørende transaksjoner, bonus, support, samt annen informasjon tilknyttet Medlemmets BonusID.

5.0. Oversikt over opptjent bonus
Medlemmet finner oversikt over opptjent bonus ved å logge inn på Nettsiden. Medlemssidene inneholder oversikt over kundeforholdet med blant annet medlemsprofil, bonus og kjøpskvitteringer.

6.0. Bruk av Bonus
Medlemmet kan kun bruke bonus ved kjøp av varer og tjenester i kjeder/butikker hvor bonusen er opptjent. Bonus kan ikke tas ut som kontanter eller overføres til konto. Ved bruk av bonus velger Medlemmet selv hvor mye av opptjent bonus som skal løses ut. Bruk av bonus forutsetter smarttelefon med tilgang til internett. Utløst bonus på smarttelefon vil umiddelbart bli synlig som et bonusbevis. Bonus Beviset vil fremkomme enten med en strekkode som skal skannes av butikkbetjeningen, eller som en rabattkupong. Dersom bonusbeviset fremkommer som en rabattkupong skal utløst bonusbeløp slås av manuelt som rabatt i kassen av butikkbetjeningen. Medlemmer har også mulighet å motta overtaksert sms, med informasjon om egen bonus-saldo eller lignende.

7.0. Bonusgyldighet
Bonus er gyldig det året den er opptjent og det påfølgende kalenderår, dersom ikke annen tidsbegrensning for bonusgyldighet er oppgitt på Nettsiden.

8.0. Behandling av kundeinformasjon
All behandling av medlemsinformasjon skjer i henhold til lov om behandling av personopplysninger og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Se vår Personvernerklæring for nærmere informasjon om hvordan behandlingen skjer.

9.0. Endringer
For å opprettholde kvaliteten og forbedre tjenesten vil det kunne foretas endringer i de tjenester som til enhver tid er tilgjengelige i Kundeklubben. Brukervilkårene vil kunne endres, herunder vil det kunne innføres nye regler, vilkår eller betingelser for Kundeklubben dersom det anses nødvendig i forbindelse med videreutviklingen av Kundeklubben. Er endringene viktige for Medlemmet, vil Medlemmet bli informert om disse. Gjeldende medlemsbetingelser er til enhver tid tilgjengelig på Nettsiden.

10.0. Ansvarsfraskrivelse
Selskapet er opptatt av at all informasjon som legges ut på, og om Kundeklubben skal være så korrekt som mulig, og det vil etterstrebes at de data som er tilgjengelige er korrekte. Selskapet vil derfor fortløpende gjøre nødvendige oppdateringer av informasjon som er tilgjengelig i Kundeklubben. Selskapet påtar seg likevel ikke ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som er tilgjengelig. Selskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innholdet på Kundeklubben. Selskapet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade, uteblitt fortjeneste eller for annet tap som skyldes at informasjonen publisert i applikasjonen er feil, vises eller presenteres på feil måte eller er helt uteblitt på grunn av feil fra oss eller andre forhold. Dette gjelder også der applikasjonstjenesten er ute av funksjon for kortere eller lengre tid uansett om dette skyldes tekniske årsaker, som for eksempel datasystem, nettverskoppkoblinger, GPS nøyaktighet, annen feil på din enhet eller andre forhold. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for innhold, materiale, funksjonalitet eller annet som fremkommer på tredjepartsnettsider som har linker fra Nettsiden.

11.0. Force Majeure
Dersom det skulle oppstå forhold som gjør det helt eller delvis umulig å tildele bonus, bruk av bonus eller kjøp av produkter/tjenester opphører forpliktelsen så lenge forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

12.0. Oppsigelse av medlemskap
Oppsigelse av medlemskapet i bonusprogrammet gjøres ved å kontakte support på Nettsiden. Ved iverksettelse av oppsigelsen slettes Medlemmets ubenyttede bonus og opptjening av bonus opphører.

13. Brudd på medlemsbetingelser, misbruk og mislighold
Ved brudd på medlemsbetingelsene, misbruk av bonus eller annet mislighold, kan medlemskapet bli oppsagt med øyeblikkelig virkning. Misbruk av bonus kan medføre politianmeldelse og krav om erstatning.

14. Adresseendring
Medlemmet plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger. Dette gjøres ved å endre profilopplysninger på Nettsiden.

15. Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon på beregning av bonus må kjøpskvittering fremlegges.


Personvernerklæring

1.0. Introduksjon
Denne personvernerklæringen gjelder tjenestene Simp AS (Simp) leverer til (“Kunde”), (Kunde er oppnevnt under (heretter samlet referert til som “vi”, “oss” og “vår”) i forbindelse leveranse av (“Kundeklubben”) samt innsamling av informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, simp.no, simp-loyalty.com, facebook.com/simp.no, simpbonus.com, simpbonus.dk, simpbonus.se, simpbonus.no, forklarer hvordan personlig informasjon blir samlet inn, benyttet og beskyttet av Simp AS og drifter av kundeklubben.
Vi skal være åpne og tydelige på hvordan vi behandler din personlige informasjon. Personlig informasjon om deg vil bare bli behandlet for legitime formål og vil bli slettet, pseudonymisert eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle den. Du vil motta informasjon om dine personvernrettigheter og hvordan du kan håndheve dem. Vi vil fortsette å utvikle tjenester og løsninger med personvern integrert i deres design.
Når du bruker programvaren vår, nettstedet vårt eller andre digitale tjenester vi leverer (heretter referert til som “tjenestene”), samler vi inn, behandler og lagrer din personlige informasjon. Det er viktig for oss å ivareta og beskytte disse personopplysningene på en best mulig måte for å opprettholde deres integritet. Med denne personvernpolicy vil vi også informere deg om hvordan vi behandler din personlige informasjon.

1.1. Behandling av personopplysninger ved deltakelse i Kundeklubb og Bonusprogram
Simp AS leverer og drifter bonusprogrammene du registreres i ved samtykke til disse medlemsbetingelsene. Som medlem i den kundeklubben du har valgt å melde deg inn i («Kundeklubben») ønsker Simp AS å tilby deg personlig og relevant informasjon om produkter og tjenester, samt fordeler i form av tilbud, gavekort og kjøpsbonus. Ved innmelding i Kundeklubben, registreres du samtidig i Simp AS sitt bonusprogram, Simp Bonus, som vil gi deg fordeler hos tilbydere tilknyttet dette bonusprogrammet.

Når du bruker våre tjenester som beskrevet i våre brukervilkår og/eller er i kontakt med oss, vil Simp AS (Simp) og den aktuelle Kundeklubben behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Da det er de samme personopplysningene som samles inn for deltakelse både i Kundeklubben og i bonusprogrammet Simp Bonus («Bonusprogrammet»), er det formelt både eier av Kundeklubben og Simp AS som er behandlingsansvarlige, såkalt «Felles Behandlingsansvarlig». Det vil si at eier av Kundeklubben er behandlingsansvarlig for innsamling og bruk av personopplysninger knyttet til Kundeklubben, mens Simp AS er behandlingsansvarlig for innsamling og bruk av personopplysninger knyttet til Bonusprogrammet. Simp AS er samtidig, etter egen databehandleravtale med eier av Kundeklubben, databehandler for denne.
Som en naturlig konsekvens av ovennevnte, og for å lette din kommunikasjon, har Simp og eier av Kundeklubben bestemt at det er Simp AS som skal være felles kontaktpunkt for dine henvendelser vedrørende denne Personvernerklæringen og bruken av dine personopplysninger. Simp AS håndterer dine henvendelser og involverer eier av Kundeklubben i den grad det er nødvendig. Du kan imidlertid alltid velge å henvende deg direkte til eier av Kundeklubben. Kontaktinformasjon til eier av Kundeklubben fremgår av opplysninger gitt om Kundeklubben. Når denne Personvernerklæringen brukes betegnelsen «vi» og «vår», sikter det både til Simp AS og eier av Kundeklubben med mindre annet fremgår av sammenhengen.

Kontaktpunkt som Felles Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er Simp AS. Kontaktinformasjonen til Behandlingsansvarlig er:
Adresse: Øvre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen, Norway
E-post: personvern@simp.no
Telefon: (+47) 404 81 404
Organisasjonsnr.: 816 202 612
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Simp AS på personvern@simp.no.

2.0. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn personopplysninger om deg for å kunne levere våre tjenester knyttet til Kundeklubben og Bonusprogrammet som beskrevet i brukervilkårene. Behandlingen skjer følgelig i henhold til vår avtale med deg.
Ved innmelding i Kundeklubben og Bonusprogrammet, registreres navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. I tillegg blir det registrert opplysninger om bankkort/kredittkort. Kjøpsdata som innhentes innbefatter informasjon som beløp, produkter, dato, selger og hvor kjøpet er gjennomført. Denne informasjonen kan knyttes sammen med informasjon fra eksterne kilder (nummeroppslag, adresseregistre mm.), som benyttes for å berike og vedlikeholde medlemsprofilen i Kundekubben og Bonusprogrammet.
De registrerte medlemsopplysningene benyttes også til analyser og som grunnlag for utsendelse av relevante medlemstilbud og informasjon på sms, e-post, adressert post eller gjennom andre kommunikasjonskanaler, forutsatt at du har samtykket til slik utsendelse. Opplysningene brukes også for å kunne besvare henvendelser fra deg.

3.0. Utlevering av personopplysninger til andre
Som medlem har du samtykket til at eier av Kundeklubben, Simp og Simps underleverandører (f. eks. distribusjonsforetak, mediebyrå og tekniske leverandører), kan bruke opplysningene fra registreringen, samt kjøps- og bonusinformasjon til analyse og kommunikasjonsformål. Simp og eier av Kundeklubben er som nevnt felles behandlingsansvarlig for medlemsopplysningene. Det benyttes underleverandører for den tekniske delen av databehandlingen. Oversikt over underleverandører kan utleveres ved henvendelse til Simp AS, Øvre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen, Norway. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Simp og eier av Kundeklubben har gjennom avtaler sikret din informasjon i alle ledd av behandlingen.

4.0. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vil bli lagret så lenge du er med i Kundeklubben og Bonusprogrammet, og vil deretter anonymiseres eller slettes. Enkelte opplysninger som f.eks. transaksjonshistorikk vil imidlertid i henhold til bokføringsplikten i regnskapsloven bli oppbevart i henhold til lovens oppbevaringskrav.

5.0. Sikkerhet
Det benyttes flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger.

6.0. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med support via Nettsiden. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til support via Nettsiden.

7.0. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8.0. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

9.0. Om informasjonskapsler og lignende teknologier
Når du bruker tjenesten og besøker nettsteder i forbindelse med din bruk av bonus, samler vi inn viss informasjon ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på enheten din når du besøker et nettsted. Denne personvernpolicy regulerer hvordan vi bruker denne informasjonen når vi kobler den til personlig informasjon.
Når du besøker et nettsted for første gang, blir det sendt en cookie-fil til enheten din. Denne filen kan identifisere nettleseren din. Å bruke informasjonskapsler hjelper oss å forbedre funksjonaliteten til nettstedet vårt. De er viktige for å redusere nedlastingstiden og forbedre brukeropplevelsen. Vi bruker blant annet informasjonskapsler for godkjenning, så du trenger ikke nødvendigvis å identifisere deg hver gang du bruker tjenestene eller besøker nettsidene våre. Disse informasjonskapslene er nødvendige for at tjenesten skal fungere tilfredsstillende. Ved å justere de tekniske innstillingene i nettleseren din, kan du forhindre at informasjonskapsler lagres og er tilgjengelige på enheten din. Vær oppmerksom på at hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende du kanskje ikke kan bruke våre tjenester, nettsteder eller applikasjoner.

Informasjonskapselen samler informasjon om hvordan medlemmer bruker tjenestene og nettstedene, og gir oss dermed nyttig informasjon om hvordan vi kan levere en bedre brukeropplevelse og forbedre tjenestene og våre tjenester og kommunikasjon. Vi bruker også informasjonskapsler for markedsføringsformål. Disse informasjonskapslene fungerer som formidlere av dine preferanser og online trafikk. Vi bruker disse informasjonskapslene for å gi mer relevant informasjon og mer personlige tips og tilbud på forskjellige kanaler, måle effektiviteten av markedsføringen vår og begrense hvor ofte vi viser deg noe du ikke er interessert i.
Merk at du kan kontrollere hvordan enhetene dine kan dele posisjonsinformasjon med oss ​​og hvordan nettleseren håndterer informasjonskapsler og relaterte teknologier ved å justere personvern- og sikkerhetsinnstillingene til enhetene og applikasjonene / applikasjonene. Se instruksjonene fra nettleser leverandøren, enhets produsenten eller applikasjonene for å lære hvordan du justerer innstillingene.

10.0. Personalisering av profil / Profilering
Vi kan også behandle informasjonen din ved å samle informasjonen i kunde- / brukerprofilen din og din kjøpshistorikk ved bruk av Tjenestene. Dette vil gjøre det mulig for oss å gi deg enda mer relevant og målrettet kommunikasjon, informasjon og markedsføring via e-post, sms og andre kanaler. Dette vil øke brukervennligheten og gjøre vår kommunikasjon med deg mer tilpasset og relevant for dine preferanser, ønsker og behov. På denne måten unngår vi å dele informasjon med deg som du ikke er interessert i.

Formålet med behandlingen er å forenkle bruken for deg og administrasjonen for oss, samtidig som vi kan få mer relevant og tilpasset informasjon i henhold til dine egne preferanser. Dette tror vi vil være i tråd med både dine og våre legitime interesser, og for viss informasjon som er nødvendig for å administrere kunde- og brukerforholdet i samsvar med aksept av våre brukervilkår. Til enhver tid vil du kunne reservere deg mot eller protestere mot vår behandling i form av å samle informasjon som er lagret på din kunde og brukerprofil. Om ønskelig kan du enkelt endre eller slette hele eller deler av din profil.

11.0. Overføring av personopplysninger
Vi kan dele personlig informasjon i forbindelse med oppkjøp, fusjon eller salg av hele eller en betydelig del av vår virksomhet, med eller til et annet selskap. I slike tilfeller vil et medlem motta elektronisk varsling hvis brukerdata er underlagt en personvernpolicy som er vesentlig forskjellig fra denne.
Vi kan overføre aggregerte data til våre autoriserte tredjeparter (innenlands/utenlands) for å forbedre eller utvikle våre tjenester eller for å sikre at tjenestene fungerer tilfredsstillende. Overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse vil ikke skje.

12.0. Endringer i denne personvernspolicy
Vi forbeholder oss retten til, uten varsel, å oppdatere eller endre denne personvernpolicy for å redegjøre for endringer i våre tjenester og forretningsmodeller, så vel som ny eller annen personvernpraksis eller -praksis. En oppdatert personvernpolicy vil være tilgjengelig via våre nettsider. Vi ber deg holde deg oppdatert med gjeldende personvernpolicy. Disse endringene trer i kraft den «sist oppdaterte» datoen i den reviderte utgaven. Et medlem godtar den reviderte versjonen ved å fortsette å bruke tjenesten. Hvis du ikke godtar endringene, må du slutte å bruke tjenestene eller om nødvendig justere eller slette informasjonen din profil.